Vårdnadstvist

Vårdnadstvist – processen i korthet

Processen i en vårdnadstvist inleds oftast då den ena föräldern kräver en förändring. Om den andre föräldern inte godkänner kravet väcker föräldern bakom kravet talan vid domstol en stämningsansökan. Talan väcks vid den tingsrätt som är belägen där barnen bor.

I denna stämningsansökan ska föräldern yrka på vilka förändringar i boende, vårdnad och umgänge som föräldern vill att domstolen ska fastställa i domen.

När stämningen är inlämnad får den andra föräldern – svaranden – inkomma med sitt svaromål. Där ska svaranden uppge sin inställning till kärandens stämningsansökan och även komma med egna yrkanden.

Muntlig förberedelse

Nästa steg är att båda parterna träffas i domstol för en muntlig förberedelse. Domaren går igenom målet och eventuella oklarheter reds ut. Efter den muntliga förberedelsen kan domstolen ta ett tillfälligt (interimistiskt) beslut – det vill säga hur umgänge och vårdnad ska fungera fram till domen. Det interimistiska beslutet innebär sällan någon förändring av vårdnad eller boende.

Domstolen begär ofta en utredning från socialtjänsten. Denna utredning ska försöka komma fram till vad som är bäst för barnen. Därefter rekommenderar socialtjänsten hur vårdnad, boende och umgänge ska se ut för barnet. Denna utredning tar ofta ungefär fyra månader.

vårdnadstvist dalarna

Huvudförhandling

Om parterna inte kommer överens väntar en huvudförhandling, det vill säga själva rättegången. Då får parterna framställa sina yrkanden och presentera bevisning. Därefter kommer tingsrättens dom i vårdnadstvisten.

Vi står vid din sida från stämningsansökan till dom